מהן ההפרשות במסגרת ביטוח פנסיה חובה?

Hush money and corruption in business concept, close up of male hand giving hundred US dollar bill to female business person

במהלך עבודתנו כבודקי שכר אנו נשאלים לעיתים קרובות למתן הסברים להגדרות בתחום  הפנסיוני, להלן מספר מונחי יסוד שחוזרים בשאלות אלו.

ההפרשות לביטוח הפנסיוני מתבצעות עבור שני רכיבים: רכיב הפנסיה אליו מפרישים הן המעסיק והן העובד, ורכיב פיצויי פיטורים אליו מפריש המעסיק בלבד.

מה הוא שיעור ההפרשות במסגרת ביטוח פנסיה חובה?

שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני נעשה באחוזים מתוך שכר המבוטח, שהינו השכר הרלוונטי של העובד השכיר לצורך חישוב ההפרשות לביטוח הפנסיוני שלו. שכר זה כולל את שכר הבסיס וכן את כל התוספות הקבועות להן זכאי העובד, לצורך חישוב פיצויי הפיטורים וזאת כאמור בחוק פיצויי פיטורים ובתקנות שעל פיו.
תקרת השכר המבוטח הנה השכר הממוצע במשק, כמשמעותו בסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי. תקרת ההפקדה החודשית בקרן פנסיה חדשה מקיפה שווה ל-20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
שיעור ההפרשות לביטוח הפנסיוני נעשה באופן אחיד לכל העובדים במשק, למעט עובדים בשירות המדינה אשר זכאים לשיעורי הפרשות גבוהים יותר, וכן עובדים שיש להם הסדר ביטוח פנסיוני שתנאיו טובים יותר מאלו של ההסדר הפנסיוני שעל פי הצו, שאז על המעסיק לבצע את ההפרשות בהתאם לאותו הסדר מטיב.

ביטוח מפני מוות

מכונה גם פנסית שארים. ביטוח זה מקנה לשארי המבוטח, אלמנתו וילדיו סכום חד פעמי או תשלומי קצבה חודשית עם מותו של המבוטח.

להלן פירוט ההפקדות לביטוח הפנסיוני שיש לבצע על פי צו ההרחבה:

לגבי שנת 2016, יש להבדיל בין שיעור ההפרשות עד ליום 1.7.2016 ומיום זה ואילך.

עד ליום 1.7.2016 שיעור ההפרשות היה זהה לזה של שנת 2015, כלומר הפרשת המעסיק לפנסיה -6%, הפרשת העובד לפנסיה –5.5% והפרשת המעסיק לפיצויי פיטורים –5%.

החל מיום 1.7.2016 ואילך שיעור ההפרשות הכולל לפנסיה גדל באחוז אחד, אשר כולל תוספת של חצי אחוז למעסיק ותוספת של חצי אחוז לעובד.

ההפרשה תגדל בשתי פעימות של חצי אחוז, הראשונה במשכורת יולי 2016 והשנייה במשכורת ינואר 2017. בהתאם לכך, הפרשת המעסיק לפנסיה תהיה -6.5%, הפרשת העובד לפנסיה –6% ואילו שיעור הפרשת המעסיק לפיצויי פיטורים נותר בעינו –5%.

כתוצאה מכך יגדל סך כל ההפרשות, כולל מרכיב פיצויי הפיטורים, ל-18.5%. עובדים שמקבלים הפרשות גבוהות יותר, כגון העובדים במגזר הציבורי שההפרשה החודשית שלהם היא 20.5% או עובדי שמירה וניקיון שאצלם מופרשים 23% לא ייהנו משינוי זה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן