העובד לא רוצה להפריש לפנסיה, כמעביד מה עלי לעשות?

Business, career and recruitment concept - group of employers in formal wear sitting at table in office and consulting young woman during job interview

במהלך עבודתנו כבודקי שכר אנו נשאלים לעיתים קרובות למתן הסברים להגדרות בתחום  הפנסיוני, להלן מספר מונחי יסוד שחוזרים בשאלות אלו.

כל עובד שכיר זכאי כיום לקבל פנסיה, בין מכח הסכם אישי או קיבוצי, ובין מכח צו ההרחבה בדבר פנסיה חובה, אשר נושא את השם צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק ואשר נכנס לתוקף ביום 1.1.2008.
בודק השכר מציין בפני המעסיק כי צו ההרחבה בנושא פנסיה חובה קבע לראשונה כי קיימת זכות לפנסיה לכל העובדים השכירים במשק, ללא יוצא מהכלל, לרבות עובדים זרים/
בהתאם לכך הטיל צו זה חובה על כל המעסיקים במשק לערוך ביטוח פנסיוני מקיף לכל עובד שאין לו הסדר פנסיוני בכלל או הסדר פנסיוני שהינו מטיב ביחס להסדר הפנסיוני שעל פי הצו. לשם כך על המעסיק ועל העובד לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני הנקובות באחוזים משכרו של העובד, בהתאם לכללים שנקבעו בצו.
הזכות לפנסיה חובה הינה זכות קוגנטית. כלומר זכות שהעובד אינו רשאי לוותר עליה, כך שגם אם הוא לכאורה ויתר עליה, אזי לויתורו זה אין כל תוקף.
כמו כן יודיע למעסיק והעובד כי העובד אינו יכול למנוע את ניכוי חלקו בהפרשות מתוך השכר. עם זאת, העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח: קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים, ואף לבחור את הגוף המוסדי הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני.
על פי הצו, על העובד להודיע למעסיק על הגוף שבו הוא רוצה שינוהל הביטוח הפנסיוני שלו תוך 60 יום ממועד תחילת עבודתו אצל המעסיק.
במידה והוא לא הודיע כך אזי המעסיק יבטח אותו בקרן פנסיה מקיפה חדשה. עם בחירת הגוף שבו ינוהל הביטוח הפנסיוני של העובד, יש למלא את הטפסים הרלוונטיים לצורך ההצטרפות אליו, ולחתום עליהם כנדרש.

ביטוח מפני מוות

מכונה גם פנסית שארים. ביטוח זה מקנה לשארי המבוטח, אלמנתו וילדיו סכום חד פעמי או תשלומי קצבה חודשית עם מותו של המבוטח.

מי הוא עובד זכאי?

ההסכם מחייב כל מעסיק להפקיד הפקדות לקרן פנסיה (נשים החל מגיל 20 וגברים החל מגיל 21) עבור עובדים המועסקים לפחות 6 חודשי עבודה. במידה ולעובד הסדר פנסיוני קודם יש לבצע עבורו הפקדות לפנסיה תוך 3 חודשים ממועד תחילת עבודתו. עובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד, ואינו מקבל קצבת זקנה למעט קצבת הזקנה מביטוח לאומי זכאי להמשך הפקדות במסגרת צו ההרחבה.
בשנת החל מינואר 2017 עומד אחוז ההפקדות במסגרת פנסיית חובה על 6% הפקדות עובד, 6.5% הפקדות מעסיק ו-6% הפקדות מעסיק לפיצויים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן