סוגי בדיקות המבוצעות על ידי בודק שכר

Income tax 1040 us individual tax return form and magnifying glass

בדיקה בהתאם לתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך),התשע"ד-2014, לפי לפי סעיף 45 לחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, התשע"ב-2011 הוגדרו סוגי בדיקה ואופן ביצוען  על ידי בודק השכר

בדיקה ראשונה מלאה המתבצעת בתקופה תוקפו של חוזה בין מזמין שירות לבין קבלן

בדיקה המתבצעת בידי בודק שכר מוסמך לאחר ביצוע בדיקה קודמת על ידו, למעט בדיקה תקופתית, בעניינו של חוזה בין מזמין שירות לבין קבלן

בדיקה המתבצעת לאחר ביצוע בדיקת היכרות או בדיקה חוזרת שעניינה בחינה מחודשת של הליקויים שנמצאו בבדיקה השנתית ושל תלונות שהוגשו בתקופת הייחוס לעניין בדיקה לאחר גילוי ליקויים כהגדרתה בתקנה 2 והיא תכלול בדיקה רק בעניין הליקויים שנמצאו בבדיקה הקודמת ושל התלונות שהוגשו, וכן תבחן האם תוקנו ההוראות שלא קוימו בבדיקה הקודמת, לרבות ביצוע פעולות למניעת הישנות ההפרה; כן תכלול הבדיקה בדיקה של עובדים שלא נכללו במדגם הקודם

בדיקה שעניינה בחינת סך כל התשלומים לקופת גמל המחויבים לפי ההוראות

בדיקה על פי דרישת המזמין הבדיקה

בדיקה שאינה נכללת בהוראות לתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה.
בדיקה זו מבוצעת לבקשת בעלי עסקים וארגונים מעוניינים לקבל מידע על מידת עמידת העסק והעסקת העובדים בדרישות חוקי העבודה לגבי כלל העובדים, אנו מבצעים בדיקות של נאותות תנאי ההעסקה והוצאות השכר המשולמות לעובדי התאגיד וכן בגין עובדי הקבלן המועסקים על ידי העסק בכלל ובתחומי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה בפרט ע"י בודק שכר מוסמך.
במסגרת בדיקות אלו משרדנו יפיק דוח המרכז את הממצאים אודות עמידת העסק בהוראות חוק בדיקת השכר תוך מתן המלצות להתמודדות עם הפרות השכר שנמצאו והמלצות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן