האם העובד זכאי לניוד הביטוח הפנסיוני?

Side view of elderly man sitting on wheelchair looking at life insurance contract form

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), תשס"ח-2008, מאפשרות לעובד להעביר בכל עת את כספי החיסכון הפנסיוני שצבר בין אפיקי החיסכון הפנסיוני השונים

קופות גמל, ביטוחי מנהלים וקרנות פנסיה, וזאת ללא עלות כלל ולרבות ללא תשלום של עמלה או של קנסות.
מטרת התקנות הינה להגביר את התחרות בין אפיקי החיסכון השונים והגופים המנהלים אותם, דבר אשר עשוי להביא להתייעלות בניהול אפיקי החיסכון השונים, לשיפור בשירות לחוסכים ולהשגת תנאים טובים יותר עבורם ולהגדלת הכוח הצרכני של החוסכים לגיל פרישה.
הניוד מאפשר לחוסך להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שצבר באפיק חיסכון אחד כגון ביטוח מנהלים, לאפיק חיסכון אחר, כגון קרן פנסיה.
מאידך לא ניתן לעבור לאפיק חיסכון פנסיוני ישן, שכבר לא פתוח למצטרפים חדשים, כגון קרנות פנסיה ותיקות, קופות גמל הוניות, וביטוח מנהלים מבטיחי תשואה או עם מקדם המרה מובטח.
זכות זו קיימת לעובד גם אם נקבע בהסכם עבודה או בכל הסכם נוהל או חוק אחר, כי עליו לבחור בגוף פנסיוני מסויים.
לפיכך המעסיק איננו רשאי לכפות על העובד להישאר באותו גוף פנסיוני או לכפות עליו לבחור בגוף פנסיוני מסוים, וכן אסור למעסיק לכפות על העובד לבחור במכשיר פנסיוני מסוים, דהיינו, חיסכון הוני לסכום חד פעמי או חיסכון קצבתי, לתשלומים חודשיים.

ביטוח מפני מוות

מכונה גם פנסית שארים. ביטוח זה מקנה לשארי המבוטח, אלמנתו וילדיו סכום חד פעמי או תשלומי קצבה חודשית עם מותו של המבוטח.

מי הוא עובד זכאי?

ההסכם מחייב כל מעסיק להפקיד הפקדות לקרן פנסיה (נשים החל מגיל 20 וגברים החל מגיל 21) עבור עובדים המועסקים לפחות 6 חודשי עבודה. במידה ולעובד הסדר פנסיוני קודם יש לבצע עבורו הפקדות לפנסיה תוך 3 חודשים ממועד תחילת עבודתו. עובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד, ואינו מקבל קצבת זקנה למעט קצבת הזקנה מביטוח לאומי זכאי להמשך הפקדות במסגרת צו ההרחבה.
בשנת החל מינואר 2017 עומד אחוז ההפקדות במסגרת פנסיית חובה על 6% הפקדות עובד, 6.5% הפקדות מעסיק ו-6% הפקדות מעסיק לפיצויים.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן