עיקרי החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה

Labor Law Enforcement Law
מבוא

בתאריך 12.12.2011 התקבלה בכנסת הצעת החוק "החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה התשע"ב 2011".

החוק כולל מספר מרכיבים חשובים, שהם בגדר חידוש,  כמו: אחריות "מזמין השירות", להגברת האכיפה של דיני עבודה – למעשה יש בחוק מעין "הרמת מסך" בין מזמין השירות לעובד הקבלן. מסך זה שהפריד בין מזמין השירות לעובד היה עד היום למעשה הקבלן בעצמו.

החוק נולד ע"מ לפתור ולטפל בבעיה ארוכת השנים של אכיפת דיני העבודה בקרב עובדי הקבלן.

החוק מקורו בהצעת חוק ממשלתית שהינה פרי של הסכמות בין משרדי האוצר והתמ"ת, עם המעסיקים וההסתדרות.

להלן עיקרי החוק:

בחוק כמה מנגנונים:

  • עיצומים כספיים ואחריות מזמין השירות.
  • אחריות אישית של מנכ"ל הארגון מזמין השירות.
  • הגבלות על התקשרויות של גופים ציבוריים עם מי שהורשע או הוטלו עליו עיצומים כספיים.
  • חובת ביצוע רשימת בדיקות תקופתיות ע"י "בודק שכר מוסמך" – ולמעשה: יצירת מקצוע חדש.
מנגנון העיצומים הכספיים

הטלת עיצומים כספיים (קנסות) במקום הליך פלילי, שיחול על כל העבירות שהן עבירות פליליות בדיני עבודה, וכן על צווי הרחבה של הפנסיה (בכפוף להודעה מראש, זכות טיעון וזכות ערר). דבר הטלת העיצום הכספי יפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת. 

בנוסף, קובע החוק כי ניתן יהיה להטיל עיצום כספי (שאינו ניתן לשיפוי או ביטוח) גם על מנכ"ל בתאגיד שהוא מעביד ומפר זכויות, אם המנכ"ל לא הוכיח כי עשה כל שניתן למניעת ההפרה. את העיצום הכספי ניתן להמיר בהתראה מנהלית כדי לאפשר תיקון ההפרות לפני הטלת העיצום הכספי.

אחריות מזמין שירות

החוק יוצר כלים להטלת אחריות על מזמין השירות, בהגבלה לענפים הבאים בלבד: ניקיון, שמירה, אבטחה והסעדה (בעתיד, יתכן ויתווספו ענפים נוספים). מדובר באחריות נוספת על אחריותו של הקבלן. האחריות מוגבלת למספר הפרות שנקבעו בתוספת השלישית.

אחריות מזמין השירות תלויה בהודעה למזמין בדבר קיומה של הפרה.

החוק קובע כי למזמיני השירות ישנן הגנות שונות מפני אחריות כמפורט להלן:

עיצום כספי על מזמין שירות

אם הוטל על קבלן עיצום כספי, רשאי הממונה להתרות במזמין השירות הרלוונטי על ההפרה, ואם תוך 30 ימים לא תתוקן ההפרה או לא יבוטל בתום לב החוזה שבין המזמין לקבלן ותחולט הערובה שנתן הקבלן, ניתן יהיה להטיל עיצום כספי בשל אותה הפרה גם על מזמין השירות, בכפוף לתנאים המפורטים בחוק.

בנוסף, ניתן להתרות גם במנכ"ל של תאגיד, שהוא מזמין שירות שעליו לפקח על ביצוע התיקון או ביטול החוזה וחילוט הערובה, ואם הדבר לא נעשה והוא לא עשה כל שניתן למילוי חובתו, תחול על המנכ"ל אחריות פלילית.

אחריות אזרחית של מזמין שירות

החוק מאפשר לעובד לתבוע את מזמין השירות בתביעה אזרחית, אם בתקופת ההעסקה אצלו נפגעו זכויותיו לפי ההוראות שבתוספת השלישית או ההוראות בצווי הרחבה בעניינים מסוימים, ובהם פנסיה, הבראה ודמי נסיעה, בכפוף להודעה מראש. יש לציין כי ע"מ להגן על העובד, נקבע כי ההודעה מראש יכולה להימסר גם ע"י רו"ח/עו"ד או ארגוני סיוע לעובדים.

מזמין השירות צריך לקבוע דרך שבה ניתן למסור לו הודעות אלו.

האחריות האזרחית של מזמיני השירות מותנית בהעסקה של 4 עובדים לפחות למשך 6 חודשים לפחות.

לעומת זאת, קובע החוק כי  התנאים לא יחולו אם מדובר בחוזה שלא מבטיח ערך שעה מינימלי+רווח כפי שיקבע בתקנות.

בהוראה זו למעשה נלחם החוק בתופעה הנפסדת של "חוזי הפסד" שהייתה נפוצה בענפים אלה.

כאשר חתם מזמין השירות על הסכם המבטיח עלות שכר מינימלית+רווח כאמור לעיל, מקנה לו החוק  כמה הגנות מפני אחריות:

  • ההפרה תוקנה במלואה כאשר קיבל את ההודעה מראש, או
  • מזמין השירות הסתמך על בדיקות תקופתיות של "בודק שכר מוסמך" שהעידו על העדר הפרות, או
  • במקרה שהבדיקות האמורות העידו על הפרות – פעל לתיקונה או לביטול החוזה. 

בכל מקרה, לעובד עדין עומדת הזכות לטעון מכוח חוקים אחרים.

אחריות פלילית של מזמין השירות

לגבי הפרות מסוימות בחוק הגנת השכר, חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק חופשה שנתית וחוק עבודת הנוער, ניתן יהיה גם להגיש כתב אישום כנגד המזמין שלא פיקח על מניעת אותן עבירות בידי הקבלן, לאחר שנמסרה לו הודעה על ההפרה, ובלבד שהוגש כבר כנגד הקבלן כתב אישום על ההפרה.

למזמין יהיו אותן הגנות כאמור לעיל גם לעניין זה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן